W akcji Noc Bibliotek 2018 wzięło udział 1875 bibliotek!

Regulamin akcji NOC BIBLIOTEK 2018

REGULAMIN AKCJI

NOC BIBLIOTEK 2018

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Akcji o nazwie Noc Bibliotek 2018” (dalej „Akcja”), odbywającej się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
 2. Organizatorem Akcji jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 3. Uczestnikiem Akcji może być biblioteka publiczna, szkolna, pedagogiczna, a także inne miejsca, w których można nieodpłatnie korzystać z księgozbioru (dalej „Uczestnik”). Zadania Akcji realizuje wskazana przez Uczestnika osoba fizyczna, np. bibliotekarz, zwana „Koordynatorem”.
 4. Zgłoszenie oraz udział w Akcji nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.

 

§2

ZGŁOSZENIE DO AKCJI

 

 1. Uczestnictwo w Akcji wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Akcji dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony bibliotekarz, dalej „Koordynator”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Akcji, zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 3. Ponadto Koordynator przekaże Organizatorowi swoje dane (imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy) oraz dane teleadresowe Uczestnika, wyrażając zgodę na ich udostępnienie i przetwarzanie przez CEO w celu realizacji akcji. W terminie 3 dni roboczych Koordynator otrzyma wiadomość e-mail – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Akcji. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Akcji.

 

§3

ZASADY AKCJI

 

 1. W ramach Akcji Koordynator zgłoszony przez Uczestnika powinien  zorganizować wydarzenie kulturalne promujące bibliotekę i czytanie (dalej „Wydarzenie”), nawiązujące do aktualnego hasła/idei Nocy Bibliotek, w określonym przez Organizatora terminie, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i promocyjnych proponowanych w Akcji przez Organizatora (dalej „Materiały”).
 2. Wydarzenie powinno być zrealizowane przez Uczestnika reprezentowanego przez Koordynatora akcji.
 3. Po zrealizowaniu Wydarzenia, najpóźniej tydzień po terminie finału Akcji, Koordynator zobowiązany jest do przesłania na podany przez Organizatora e-mail pisemnego sprawozdania z realizacji Wydarzenia (dalej „Sprawozdanie”) zawierającego tekst i zdjęcia.
 1. Uczestnik ponadto wyraża zgodę, aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy, utwory) było wykorzystywane w celach promocyjnych i edukacyjnych Akcji oraz sprawozdawczych do sponsorów czy statystycznych przez Organizatora.
 2. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Wydarzenia/niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Uczestnika, Uczestnik powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Wydarzenia i dostarczenie Sprawozdania.
 3. W przypadku realizowania Wydarzeni przez Uczestnika niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Uczestnikiem, który dane Wydarzenie realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.
 4. Po zrealizowaniu Wydarzenia i zakończeniu Akcji Uczestnicy otrzymują elektroniczne podziękowania za udział w Akcji.
 5. Organizator w ramach Akcji wykona następujące czynności:
 • opracowywanie materiałów pomocniczych do udziału w Akcji i realizacji Wydarzenia i udostępnianie ich na stronie Akcji (inspiracje, scenariusze, dobre praktyki).
 • prowadzenie strony internetowej Akcji www.nocbibliotek.org oraz fanpage’a akcji na Facebooku: facebook.com/nocbibliotek.
 • organizowanie ogólnopolskiego finału Akcji.
 • promocja Akcji w mediach.

 

§4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Koordynatorowi), jak również udostępniane przez Organizatora w ramach Akcji, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Akcji (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi – CEO.
 1. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons), informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Akcją można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 3. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Koordynatora), w ramach Akcji jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów/przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu/przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 1. Licencja obejmuje także:
 • zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 • zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
 • upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 1. Uczestnik oświadcza, że:
 • nie będzie przekazywał w związku z Akcją utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
 • przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.
 1. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W AKCJI

 

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Akcji przed Wydarzeniem i finałem Akcji, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi powodów, które uniemożliwiają dalszy udział w Akcji.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Akcji, przed Wydarzeniem i finałem Akcji, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora.

 

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Akcji jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Koordynatorzy podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Akcji.
 4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza zgłoszeniowego do Akcji przez Koordynatora stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
 5. Organizator przetwarza dane Koordynatora w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres biblioteki/szkoły, w której pracuje
 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej szefa Akcji: nocbibliotek@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Akcji Noc Bibliotek”.
 2. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników Akcji poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Akcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 
 
 
Back to Top